FUNDACJI NA RZECZ KULTURY „PRZESTRZENIE POMIĘDZY” Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Fundacja na rzecz Kultury „Przestrzenie pomiędzy” zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Maksyma Kohyta zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym 929/2015 sporządzonym przez Renatę Górską w Kancelarii Notarialnej przy ul. Stolarskiej 4B / 1 w Gdańsku, w dniu 16.02.2015. 

2. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz na podstawie niniejszego Statutu. 

3. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem. 

§ 2. 

1. Fundacja posiada osobowośd prawną. 

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego 

 

 

 

§ 3. 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk 

2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej 

3. Fundacja może prowadzid działalnośd także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 

5. Fundacja może używad pełnej nazwy: Fundacja na rzecz Kultury „Przestrzenie Pomiędzy” (także bez wyodrębnienia cudzysłowem) oraz skrótu pełnej nazwy w postaci: Fundacja „Przestrzenie Pomiędzy” (również w wersji bez wyodrębnienia cudzysłowem) 

6. Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego. 

7. Fundacja może używad odpowiedników swej pełnej nazwy, nazwy skróconej oraz nazwy zawartej w znaku graficznym w tłumaczeniu na języki obce. 

§ 4. 

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierad działalnośd innych osób i instytucji zbieżną z jej celami. 

2.Fundacja może tworzyd zakłady, oddziały, filie, sekcje, placówki i przedstawicielstwa. 

3.Fundacja może nabywad udziały lub akcje spółek prawa handlowego, występowad jako wspólnik w innych spółkach w kraju i za granicą oraz jako członek wspierający stowarzyszenia z zachowaniem warunków określonych niniejszym Statutem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 5. 

Fundacja może ustanawiad certyfikaty, odznaki i medale honorowe oraz przyznawad je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji. 

 

II. Cele i zasady działania Fundacji 

§ 6 

Fundacja służy badaniu, rozwojowi i wszechstronnej promocji wszelkich form aktywności kulturalnej, tak w Polsce jak poza jej granicami, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw o charakterze interdyscyplinarnym, kwestionującym istniejące podziały. Fundacja w swojej działalności kieruje się ideą otwartości, współistnienia i współdziałania w tworzeniu oraz obcowaniu z kulturą. 

§ 7 

Celami Fundacji są: 

a) rozwijanie wiedzy oraz wrażliwości społeczeostwa w ramach prowadzonej działalności kulturalnej, naukowej, oświatowej; 

b) propagowanie integracji poprzez kulturę oraz wieloaspektowej współpracy między społecznościami lokalnie i społeczeostwami globalnie; 

c) podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz rozbudowy infrastruktury, dobroczynności oraz pomocy społecznej. 

§ 8 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a) podejmowanie wszelkich działao mających na celu tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury; 

b) podejmowanie i wspieranie różnorodnych inicjatyw z zakresu kultury, nauki i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk o charakterze niekomercyjnym, interdyscyplinarnym, nowatorskim ; 

c) wspieranie i organizowanie działao popularyzujących kulturę i dziedzictwo narodowe ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza; 

d) promowanie nowych zjawisk w kulturze, interesujących przedsięwzięd artystycznych oraz ich twórców w Polsce i na świecie; 

e) wspieranie integracji artystów z różnych dziedzin i kręgów kulturowych oraz działao o charakterze międzynarodowym i międzypokoleniowym; 

f) wspieranie artystów zarówno profesjonalnych jak i amatorów na każdym etapie procesu powstawania dzieła wraz z jego promocją ; 

g) współpracę z innymi podmiotami o podobnym charakterze oraz celach zbieżnych z celami Fundacji; 

h) współpracę z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi oraz sektorem prywatnym; 

i) współpracę z niezależnymi artystami i animatorami kultury, zarówno polskimi jak i zagranicznymi; 

j) finansowanie, produkcję i promocję festiwali, przeglądów i pokazów artystycznych, projekcji filmowych, wystaw, galerii, aukcji sztuki, spotkao z twórcami, dni sztuki oraz innych imprez promujących i upowszechniających kulturę i sztukę; 

k) organizowanie konkursów oraz programów artystycznych i stypendialnych, przyznawanie stypendiów, grantów, nagród, certyfikatów; 

l) produkcję wydawnictw takich jak płyty, filmy, książki, czasopisma, albumy, katalogi; 

m) organizowanie i promocję pozainstytucjonalnych, nieformalnych, innowacyjnych form wymiany wiedzy i doświadczeo w dziedzinie kultury - warsztatów artystycznych, dyskusji, wykładów, szkoleo, sympozjów i konferencji ; 

n) innego rodzaju działalnośd na rzecz popularyzacji twórczości i artystów oraz wiedzy z nią związanej; 

o) inicjowanie, popieranie i prowadzenie działao mających na celu włączanie do współpracy artystycznej grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

p) wspieranie i organizowanie działao na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; 

q) organizację i promocję wolontariatu; 

r) wspieranie realizacji celów społecznie użytecznych z innych dziedzin niż kultura. 

§ 9. 

1.Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami). 

2. Fundacja prowadzi działalnośd odpłatną w następującym zakresie: 

58.11.Z Wydawanie książek 

59.20.Z Działalnośd w zakresie nagrao dźwiękowych i muzycznych 

59.11.Z Działalnośd związana z produkcją filmów, nagrao wideo i programów telewizyjnych 

59.12.Z Działalnośd postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi 

59.13.Z Działalnośd związana z dystrybucją filmów, nagrao wideo i programów telewizyjnych 

59.14.Z Działalnośd związana z projekcją filmów 

60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych 

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 

72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 

82.30.Z Działalnośd związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 

85.59.A Nauka języków obcych 

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

85.60.Z Działalnośd wspomagająca edukację 

90.01.Z Działalnośd związana z wystawianiem przedstawieo artystycznych 

90.04.Z Działalnośd obiektów kulturalnych 

91.01.B Działalnośd archiwów 

 

III. Działalnośd gospodarcza 

§ 10. 1. Fundacja prowadzi działalnośd gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach, jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. 2. Fundacja prowadzi działalnośd gospodarczą w następującym zakresie: 

17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury 

18.13.Z Działalnośd usługowa związana z przygotowywaniem do druku 

18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji 

23.19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne 

23.31.Z Produkcja ceramicznych kafli i płytek 

23.32.Z Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny 

23.41.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych 

23.42.Z Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych 

23.49.Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych 

32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych 

32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych 

32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 

47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrao dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach 

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach 

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

58.19.Z Pozostała działalnośd wydawnicza 

68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 

70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 

74.10.Z Działalnośd w zakresie specjalistycznego projektowania 

74.20.Z Działalnośd fotograficzna 

74.30.Z Działalnośd związana z tłumaczeniami 

73.11.Z Działalnośd agencji reklamowych 

73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 

73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 

73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 

90.02.Z Działalnośd wspomagająca wystawianie przedstawieo artystycznych 

90.03.Z Artystyczna i literacka działalnośd twórcza 

93.11.Z Działalnośd obiektów sportowych 

3. Fundacja prowadzi również działalnośd nieodpłatną w zakresie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym 

§ 11. 

1. W zakresie działalności gospodarczej Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i odrębną ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami. 

2. Działalnośd gospodarcza Fundacji może byd prowadzona bezpośrednio przez Fundację bądź w formie organizacyjnie wyodrębnionych jednostek, których tryb tworzenia, likwidacji, zasady funkcjonowania oraz zakres działalności określa Zarząd Fundacji. 

IV. Majątek i dochody Fundacji. 

§ 12. 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2 100 zł (dwóch tysięcy stu złotych) przy czym kwotę 1 000 zł (tysiąca złotych) przeznacza się na działalnośd gospodarczą, natomiast kwotę 1 100 zł (tysiąca stu złotych) przeznacza się na działalnośd statutową. Majątek Fundacji stanowi także inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

§ 13. 

1.Przychody Fundacji mogą pochodzid z: a) darowizn, spadków, zapisów b) dotacji i subwencji osób prawnych c) sponsoringu d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych e) dochodów z majątku Fundacji f) prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej g) odsetek bankowych h) innych źródeł. 

2. Przychody Fundacji mogą byd używane do realizacji wszystkich celów wymienionych w Statucie. 

3 . W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Prezes Fundacji. 

§ 14. 

Zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązao majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeoskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi", 

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

IV. Władze fundacji 

§ 15. 

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji. 

§ 16. 

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do trzech osób powołanych przez Fundatora na czas nieokreślony. 

2. Odwoływania i powoływania członków Zarządu Fundacji, w tym wskazania Prezesa Fundacji, dokonuje Fundator. 

3. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku: 

a) śmierci członka Zarządu, 

b) rezygnacji złożonej na piśmie, 

c) odwołania z pełnienia funkcji. 

4. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą byd skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§ 15. 

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do zadao Zarządu Fundacji należy: 

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 

b) uchwalanie regulaminów, 

c) zarządzanie majątkiem Fundacji, przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji oraz wszelkich innych form wsparcia finansowego i rzeczowego, 

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, powoływanie Dyrektorów Oddziałów i innych jednostek regionalnych, 

e) dokonywanie zmian statutu Fundacji, także w zakresie formułowania szczegółowych celów działania w oparciu o misję Fundacji oraz cele ogólne określone w akcie założycielskim, 

f) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji 

g) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów. 

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu Fundacji. 

4. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Fundacji. 

5. O posiedzeniu muszą byd powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji. 

§ 16. 

Prezes Fundacji może powoład ciało doradcze w postaci Rady Programowej/Rady Eksperckej Fundacji. Rada ta nie jest organem Fundacji. 

§ 17. 

Rada Programowa/Ekspercka składa się z dwóch do piętnastu osób. Zakres i sposób działania Rady Programowej/Eksperckiej określa Zarząd w odrębnej uchwale. 

§ 18. 

Fundacja może zatrudniad pracowników do prowadzenie spraw Fundacji. 

§ 19. 

Członkowie Zarządu, w tym Prezes Fundacji, oraz Dyrektorzy Oddziałów mogą za swoją pracę pobierad wynagrodzenie pod warunkiem, że sytuacja finansowa Fundacji na to pozwala. W innym przypadku pełnią wyznaczone funkcje społecznie. 

§ 20. 

Członkowie Rady Programowej/Eksperckiej pełnią swoje funkcje społecznie, są jednak upoważnieni do otrzymania zwrotu kosztów związanych z pełnieniem funkcji. 

 

V. Sposób reprezentacji 

§ 21. 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem § 22 i § 23 składa jednoosobowo każdy członek Zarządu . 

§ 22. 

W przypadku zaciągania zobowiązao na kwotę wyższą niż 100. 000,00 zł konieczne jest oświadczenie woli złożone przez Prezesa Fundacji i jednego członka Zarządu działających łącznie. 

§ 23. 

Zarząd Fundacji może powoływad pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw Fundacji lub wykonania określonej czynności w imieniu Fundacji . 

 

VIZmiana statutu 

§ 24. 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. 

 

VII. Połączenie z inną fundacją 

§ 25. 

1. Fundacja może się połączyd z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpid, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 

§ 26. 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały. 

VIII. Likwidacja fundacji 

§ 27. 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji. 

§ 28. 

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. 

§ 29. 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostad przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.