Kolonia dźwięków / Małgorzata Kęsicka

Czytaj więcej...

 

Fundacja rozpoczęła działalność w 2015 roku w Gdańsku. Jej inicjatorami są ludzie związani z sobą ideą „pomiędzy”, specjaliści z obszaru muzyki i sztuk wizualnych, skupieni na eksploracji zjawisk granicznych, sytuujących się często na obrzeżach kultury, które pomimo swojej nadzwyczajnej wartości pozostają ukryte i nie zawsze darzone są uznaniem czy zainteresowaniem szerokiej publiczności. 

 

Nasza idea „pomiędzy” to dostrzeżenie momentu przeniknięcia się w czasie i/lub przestrzeni działań klasyfikowanych jako osobne z natury [sic!], choć często naturalnie powiązanych. Zaczynając w tej szczelinie chcemy poszerzać ramy sztuki już dostrzeganej, wzbogacać krajobraz kulturalny Gdańska oraz miast partnerskich o nietypowe, niezależne i niedookreślone inicjatywy artystyczne.

 

 

 

FUNDACJI NA RZECZ KULTURY „PRZESTRZENIE POMIĘDZY” Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Fundacja na rzecz Kultury „Przestrzenie pomiędzy” zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Maksyma Kohyta zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym 929/2015 sporządzonym przez Renatę Górską w Kancelarii Notarialnej przy ul. Stolarskiej 4B / 1 w Gdańsku, w dniu 16.02.2015. 

2. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz na podstawie niniejszego Statutu. 

3. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem. 

§ 2. 

1. Fundacja posiada osobowośd prawną. 

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego 

 

 

 

Jako organizacja non-profit poszukujemy wolontariuszy, czyli osób chętnych do zaangażowania się w projekty Fundacji nieodpłatnie, w zamian za możliwość pracy przy realizacji nietypowych przedsięwzięć artystycznych.

  

Możemy zaoferować możliwość zdobycia lub poszerzania Waszych doświadczeń w świecie wydarzeń kulturalnych, pracy (często wytężonej, lecz satysfakcjonującej) w przyjaznej atmosferze, poznania i wspierania niezależnych artystów z różnych  kręgów kulturowych.

Wasza praca może pomóc wielu wybitnym ludziom, by poczuli się w Gdańsku zaopiekowani i mogli  przez to w pełni wyrazić swoje artystyczne idee.